..
Hangzhou Economic & Technological Development Area Ranks First in Zhejiang Province
Hangzhou News   2021-09-08 16:20   Source:Hangzhou Daily

Comprehensive Evaluation Report of Economic and Technological Areas in Zhejiang (2020)and the “report cards” of economic and technological areas in 2020 have been released by the Development of Commerce of Zhejiang Province recently. HEDA ranks first in Zhejiang, winning the title of “Advanced State-Level Economic and Technological Area in 2020”.


Author: ZHONG Huanhuan (Correspondent) WANG Yilin (Reporter)  Editor:Wang Jian
Back